Bv. EFH Käthe-Kollwitz-Str., Bocholt

img_0733 img_0734 img_0735 img_0736 img_0737 img_0747 img_0743 img_0742 img_0740